Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor eGym-gebruikers

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de via diverse interfaces (bijv. eGym-fitnessapparaten, de eGym-website of de eGym-apps) door eGym GmbH (in het vervolg “eGym” of „wij“) gedane aanbiedingen voor optimalisatie en aansturing van trainingen door natuurlijke personen (in het vervolg „gebruikers“ of „zij“) en de verkoop van artikelen.

1.2 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Toepasselijkheid van afwijkende Voorwaarden worden hierbij uitgesloten.

2. Contractuele relaties, Registratievoorwaarden, Registratie en Wijziging van de AHV

2.1 eGym biedt de gebruiker diensten waaraan geen verdere kosten verbonden zijn en diensten waarvoor extra kosten verschuldigd zijn. Gebruikers die geregistreerd zijn voor een lidmaatschap waaraan geen verdere kosten verbonden zijn, hebben de mogelijkheid Premium-abonnementen waarvoor extra kosten verschuldigd zijn (bijv. voor extra trainingsmodules) af te sluiten of eventueel aangeboden artikelen te kopen. Met het afsluiten van een Premium-abonnement waarvoor extra kosten verschuldigd zijn of het kopen van artikelen gaat de aangemelde gebruiker bijkomend bij het lidmaatschap waaraan geen verdere kosten verbonden zijn, telkens opnieuw een contractuele relatie met eGym aan op basis van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Voor aanmelding heeft de gebruiker een geldig e-mailadres en ook een zelf gekozen paswoord nodig. De registratie vindt plaats door vrijgeven van het gebruikersprofiel door eGym. De contractuele relatie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 De gebruiker verplicht zich bij registratie waarheidsgetrouwe en volledige gegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze gedurende de contractlooptijd actueel zijn en blijven.

2.4 De gebruiker moet zijn hoofdverblijfplaats in Nederland hebben. Hij moet zonder beperking handelingsbekwaam zijn of met toestemming van zijn wettige vertegenwoordiger handelen. In ieder geval moet hij tenminste een leeftijd van 12 jaar bereikt hebben om van de diensten van eGym gebruik te kunnen maken.

2.5 Een registratie met de status „Personal Trainer“ kan van een speciale bevestiging van de status door eGym afhankelijk worden gemaakt. Hierop kan geen aanspraak gemaakt worden. eGym behoudt zich in het bijzonder het recht voor de registratie als Personal Trainer van het aantonen van kwalificaties en betrouwbaarheid afhankelijk te maken. eGym is geen contractpartner bij een eventueel contract tussen de gebruiker en zijn Personal Trainer. eGym neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot dit contract, waarvan de grondslag en de uitvoering uitsluitend een zaak zijn tussen gebruiker en Personal Trainer.

2.6 Ook voor zover de gebruiker van de op basis van deze Algemene Voorwaarden overeengekomen diensten in een fitnessaccommodatie van een derde (bijv. een sportschool) gebruik maakt, draagt hij eGym op om in de voor het leveren van deze diensten vereiste mate, persoonlijke gegevens conf. § 28, lid 1, cijfer 1 van de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (BDSG) resp. § 14, lid 1, cijfer 15 van de Duitse Wet op de Telemedia te vergaren, op te slaan, te wijzigen, door te geven en te gebruiken. Dit omvat de realisering van eigen zakelijke doelen van eGym in de zin van § 28 de [Duitse] Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (BDSG) en omvat tevens het overnemen van de voor de levering van de overeengekomen diensten vereiste gegevens door eGym van de exploitant van de fitnessaccommodatie van de gebruiker.

Informatie over het veilig omgaan met uw gegevens vindt u in de aanwijzingen inzake bescherming van persoonlijke gegevens van eGym (zie ook art. 10 hieronder) en in de informatie van de exploitant van uw fitnessaccommodatie.

2.7 De contractbepalingen worden, onverlet de nakoming van de wettelijke informatieverplichtingen, door eGym niet voor de gebruiker opgeslagen. De gebruiker dient derhalve een eigen exemplaar te bewaren.

2.8 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden worden de gebruiker uiterlijk 6 weken voor het voorgestelde tijdstip van het van kracht worden ervan in de vorm van een tekst aangeboden. De toestemming van de gebruiker geldt als verleend wanneer hij vóór het voorgestelde tijdstip van het van kracht worden van de wijzigingen niet heeft meegedeeld dat hij deze afwijst. Op deze consequentie van het al of niet geven van zijn toestemming zal hij door eGym in het aanbod tot wijziging in het bijzonder gewezen worden.

3. Omvang van de leveringen

3.1 In het kader van het lidmaatschap waaraan geen verdere kosten zijn verbonden, kan de gebruiker gebruik maken van de kosteloze eGym-services, die eGym eigenmachtig kan wijzigen, uitbreiden of beperken. In het kader van een Premium-abonnement waarvoor extra kosten verschuldigd zijn, kan de gebruiker gedurende de looptijd van het contract gebruik maken van de hiervoor overeengekomen aangeboden diensten. Daarnaast kan eGym ook artikelen aanbieden waarvoor kosten verschuldigd zijn.

3.2 eGym maakt het de gebruiker mogelijk de eGym-services die onderwerp van het contract zijn in de bij het afsluiten van het contract met eGym overeengekomen fitnessaccommodatie te gebruiken. eGym kan het voor de gebruiker ook mogelijk maken in nog meer fitnessaccommodaties van deze services gebruik te maken, maar is hiertoe niet verplicht.

3.3 eGym verplicht zich niet tot het beveiligen van de gegevens voor de gebruiker gedurende de looptijd van het contract of tot het opslaan of archiveren van de trainings- of andere gegevens na het einde van het contract. De gebruiker is er zelf voor verantwoordelijk dat hij zijn gegevens dusdanig beveiligt dat deze met een redelijke inspanning weer kunnen worden hersteld.

3.4 eGym garandeert een beschikbaarheid van 99,0% van zijn online aangeboden diensten gerekend over een kalenderjaar. Niet meegerekend wordt door eGym uitval van de online aangeboden diensten vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, door overmacht, vanwege technische storingen van het internet of anderszins om niet door eGym te verantwoorden redenen.

3.5 Om van de online aangeboden diensten in hun volle omvang gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker telkens de actuele (browser-)technologieën gebruiken resp. het gebruik ervan op zijn computer mogelijk maken (bijv. activering van Java Script, cookies). Bij gebruikmaking van oudere of niet algemeen gebruikelijke technologieën kan het zijn dat de gebruiker geen of slechts beperkt gebruik kan maken van de mogelijkheden van eGym.

4. Premium-abonnementen en andere aanbiedingen waarvoor extra kosten verschuldigd zijn

4.1 De gebruiker wordt vóór het aangaan van een contractuele relatie waarvoor kosten verschuldigd zijn, geïnformeerd over de inhoud van de desbetreffende dienst waarvoor extra kosten verschuldigd zijn, de prijzen en de betalingsvoorwaarden. Zijn bestelling wordt hem door eGym in overeenstemming met de wettelijke bepalingen bevestigd. Het contract komt pas tot stand met de verklaring van acceptatie van eGym (bijv. ook door gereedzetten van de bestelde dienst door eGym) tot stand. Het recht tot gebruikmaking van de gebruiker in het kader van een Premium-abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2 De overeengekomen vergoedingen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en, voor zover niet is anders is overeengekomen, exclusief verzendkosten. Deze kosten dienen vooraf betaald te worden en zijn direct opeisbaar. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen of door de wet dwingend voorgeschreven, worden vergoedingen niet terugbetaald.

4.3 Betaalt de gebruiker een opeisbaar bedrag ten onrechte niet, dan is eGym na een voorafgaande officiële waarschuwing gerechtigd de toegang van de gebruiker tijdelijk te blokkeren, tot de verschuldigde betaling bij eGym is ontvangen. De looptijd van het contract blijft door de tijdelijke blokkering onverlet. De gebruiker dient eGym de schade te ver­goeden die voor eGym door de niet- of vertraagde betaling is ontstaan, tenzij de gebruiker er niet verantwoordelijk voor is.

4.4 Bij de levering van artikelen behouden wij ons het eigendom van het gekochte artikel voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

4.5 Recht op verrekening komt de gebruiker jegens eGym slechts toe, wanneer zijn tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, gereed is voor een gerechtelijke beslissing komt of door eGym niet betwist is. Een retentierecht heeft de gebruiker alleen dan wanneer en voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

4.6 Is de gebruiker jegens eGym in gebreke met betalingsverplichtingen, dan worden alle bestaande vorderingen van eGym jegens de gebruiker direct opeisbaar.

5. Verwijzing naar het wettelijke recht op herroeping, Overeenkomst kosten terugzending

5.1 Houdt u rekening met onderstaande verwijzingen naar het wettelijke recht tot herroeping voor consumenten.

5.2 Maakt u als consument gebruik van uw wettelijke recht tot herroeping bij overeenkomsten op afstand, dan dient u bij de koop van artikelen de gebruikelijke kosten van de retourzending te dragen, wanneer het geleverde artikel overeenkomt met het bestelde.

6. Verbinding met profielen van andere gebruikers (met inbegrip van de Personal Trainer) en sociale media

6.1 eGym kan het voor de gebruiker mogelijk maken zijn profiel (met inbegrip van de daarbij behorende gegevens zoals in het bijzonder trainingsresultaten) voor andere gebruikers toegankelijk te maken en open te stellen voor commentaar. In het bijzonder kan de gebruiker deze gegevens van zijn profiel voor een gebruiker met een Personal Trainer status vrijgeven, wanneer hij zich door deze bij zijn training laat begeleiden. eGym is geen partij in de contractuele relatie rechtstreeks tussen dergelijke gebruikers en neemt dienaangaande geen verplichtingen en geen garantie op zich. De vormgeving van de juridische relaties tussen gebruikers, in het bijzonder met een Personal Trainer, is uitsluitend een zaak van de desbetreffende gebruikers. Niettemin zijn alle gebruikers verplicht zich aan hun verplichtingen jegens eGym in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te houden.

6.2 eGym kan de gebruiker verder mogelijk maken gegevens in zijn profiel (bijv. trainingsresultaten) openbaar te maken of in sociale media (bijv. Facebook, Twitter enz.) door de totstandbrenging van een verbinding van zijn profiel bij eGym met zijn account op social media met derden te delen. Dit door de gebruiker geïnitieerde doorgeven van zijn gegevens gebeurt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. eGym neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrokken derden (bijv. Facebook) en hoe zij omgaan met de gegevens van de gebruiker.

7. Verplichtingen van de gebruiker, verboden handelingen

7.1 De gebruiker verplicht zich de aangeboden diensten van eGym alleen op een wijze en voor doeleinden te gebruiken die niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of met geldend recht resp. inbreuk maken op rechten van derden.

7.2 De gebruiker dient de apparaten van eGym, de aanbevelingen en de voorstellen in het kader van een Premium-abonnement (bijv. extra trainingsschema‘s) onder eigen verantwoordelijkheid te toetsen of zij op grond van bijzondere algemene of actuele beperkingen in zijn persoonlijke gezondheid een speciaal risico voor hem vormen (bijv. in het verleden opgetreden aandoeningen van het bewegingsapparaat of hart- en vaatziekten, acute verkoudheden of andere ziekten) en van gebruik van de apparaten resp. aanpassing van trainingsvoorstellen af te zien wanneer hij kan inzien dat daarmee een gevaar voor zijn gezondheid gepaard gaat. Daarbij is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van voorafgaand doktersadvies of voorafgaande advisering door trainers of ander toezichthoudend personeel van de fitnessaccommodatie. Advisering valt niet onder het dienstverleningspakket van de eGym services.

7.3 In het bijzonder zijn de volgende handelingen verboden:

7.3.1 publicatie van inhouden met een beledigend, aanstootgevend of onrechtmatig karakter, in het bijzonder als commentaar;

7.3.2 lastigvallen van andere gebruikers;

7.3.3 publicatie van onrechtmatige inhouden (bijv. profielfoto‘s, die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten van derden of op wettelijke bepalingen);

7.3.4 optreden met een valse identiteit, verstrekking van valse gegevens;

7.3.5 ter beschikking stellen van toegangscodes of paswoorden of het gebruiken van niet-eigen toegangscodes of paswoorden, in het bijzonder om voor zichzelf of derden onterecht diensten te verkrijgen waaraan kosten verbonden zijn;

7.3.6 ieder niet door eGym uitdrukkelijk geautoriseerd commercieel gebruik van een door eGym aangeboden dienst, met name het ter beschikking stellen ervan tegen een vergoeding of het gebruik ervan voor reclame voor eigen aanbiedingen of van aanbiedingen van derden; uitgezonderd van dit verbod is gebruik als door eGym vrijgestelde Personal Trainer op basis van een uitdrukkelijke autorisatie door eGym, die te allen tijde kan worden ingetrokken;

7.3.7 handelingen die een nadelige invloed hebben op de wijze van functioneren van de door eGym aangeboden diensten (bijv. manipulatie, binnensmokkelen van computervirussen, omzeilen van technische beperkingen);

7.3.8 de aangeboden diensten of artikelen geheel of gedeeltelijk kopiëren, „rippen“, imiteren, de technische werking opsporen of analyseren (met inbegrip van disassembleren tenzij uitdrukkelijk wettelijk toegestaan [art. 45m Auteurswet]).

7.4 In geval van overtreding van dit artikel 7 is eGym gerechtigd de contractuele relatie met de gebruiker te ontbinden; voorafgaand zal eGym een officiële waarschuwing doen uitgaan om de overtreding te staken, tenzij de eis van een voorafgaande officiële waarschuwing tot staking volgens de wet niet noodzakelijk is. Verdergaande aanspraken resp. wettelijke aanspraken, bijv. op schadevergoeding, blijven onverlet. In het geval van strafbaar handelen behoudt eGym zich het recht voor om in het kader van de wettelijke bepalingen gegevens over de gebruiker aan de bevoegde autoriteiten door te geven.

8. Looptijd van het contract, automatische verlenging, opzegging

8.1 Ieder contract inzake een Premium-abonnement waarvoor extra kosten verschuldigd zijn, wordt bij het einde van het contract automatisch verlengd met de respectievelijke overeengekomen periode, maximaal echter met een jaar, wanneer de gebruiker of eGym het contract niet in geval van maandabonnement uiterlijk 5 dagen of, in geval van een langer lopend abonnement, uiterlijk een maand voor het verstrijken van de respectievelijke looptijd van het contract opzegt. Deze bepaling laat de bevoegdheid van de gebruiker onder art. 6:236 sub j BW onverlet.

8.2 Voor een opzegging van een Premium-abonnement waarvoor extra kosten verschuldigd zijn, is om de opzegging geldig te doen zijn, vereist dat opgezegd wordt via de opzeggingsfunctie op de eGym website of via een verklaring in de vorm van een geschreven tekst (bijv. brief, fax, e-mail) of anderszins in de vorm waarop het abonnement is gesloten.

8.3 Het lidmaatschap waaraan verder geen kosten verbonden zijn, is gedurende de looptijd van een Premium-abonnement waarvoor extra kosten verschuldigd zijn onder dezelfde voorwaarden als dit Premium abonnement opzegbaar. Voor het overige kan het contract door iedere contractpartij, zonder aanhouden van een opzegtermijn, in de vorm van een geschreven tekst (bijv. brief, fax, e-mail) of via een andere verklaring langs de weg waarop het contract is gesloten, opgezegd worden.

8.4 Na beëindiging van een lidmaatschap waaraan kosten verbonden zijn is de status van de gebruiker weer lid met een lidmaatschap waaraan verder geen kosten verbonden zijn, met de daarmee gepaard gaande beperkte mate van gebruik.

8.5.1 Voor eGym is een reden tot ontbinding ook aan de orde wanneer de gebruiker bij de aanmelding resp. bestelling en/of latere wijziging van zijn gegevens met opzet valse gegevens verstrekt of bij herhaling deze Algemene Voorwaarden overtreedt en eGym voordien de gebruiker vergeefs aangemaand zich aan de Algemene Voorwaarden te houden (officiële waarschuwing).

8.5.2 De gebruiker is ook gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de mogelijkheid tot gebruikmaking niet langer bestaat, wanneer in de tussen hem en eGym overeengekomen fitnessaccommodatie een training op eGym-apparaten niet meer mogelijk is, bijv. wanneer een sportschool van trainingsapparaten wisselt; dit recht tot een buitengewone opzegging vervalt wanneer eGym de gebruiker een mogelijkheid tot gebruikmaking in een andere fitnessaccommodatie aanbiedt en dit voor de gebruiker redelijk is.

9. Aansprakelijkheid

9.1 eGym is in het kader van het contract alleen voor schade van de gebruiker aansprakelijk, (1) die eGym of haar wettige vertegenwoordigers of degenen die haar bij de uitvoering van haar taken assisteren, opzettelijk of in grove nalatigheid veroorzaakt hebben, (2) in geval van een aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid die berust op een plichtsverzuim van eGym of van één van haar wettige vertegenwoordigers of van degenen die haar bij de uitvoering van haar taken assisteren, en (3) in gevallen van aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid, op grond van het op zich nemen van een garantie of vanwege opzettelijk bedrog.

9.2 In andere dan de in 9.1 genoemde gevallen en onverlet het volgende artikel is aansprakelijkheid van eGym – onafhankelijk van de rechtsgronden – uitgesloten.

9.3 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn navenant van toepassing op alle organen, werknemers van eGym en degenen die eGym bij de uitvoering van haar taken assisteren. Zij leiden niet tot wijziging van de wettelijke bewijslast.

10. Gegevensbescherming

eGym houdt zich bij het ten uitvoer brengen van haar aangeboden diensten aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder aan de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (BDSG) en de [Duitse] Wet op de Telemedia (TMG). Nadere informatie over het omgaan met persoonsgebonden gegevens in de aangeboden diensten van eGym vindt u in de aanwijzingen met betrekking tot gegevensbescherming.

11. Slotbepalingen

11.1 Er geldt Nederlands recht met uitsluiting van het UN-verdrag inzake (internationale) koopovereenkomsten.

11.2 Mondelinge of schriftelijke nevenafspraken bestaan niet.

11.3 Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het contract voor het overige van kracht.

11.4 Bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van de contractuele relatie tussen de gebruiker en eGym is de zetel van eGym, voor zover het bij de gebruiker gaat om een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen.

Verwijzing naar het recht op herroeping

Recht op herroeping

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract weer op te zeggen.

De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van het contract, bij het kopen van artikelen echter pas vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de artikelen in bezit genomen heeft. Bij gescheiden levering van meerdere in één enkele bestelling bestelde artikelen start de termijn op de dag waarop de laatste artikelen in bezit genomen worden, bij een contract inzake de levering van een artikel in meerdere gedeeltelijke zendingen of stukken op de dag waarop de laatste gedeeltelijke zending of het laatste stuk in bezit genomen is, en in het geval van een contract inzake regelmatige levering van artikelen over een vastgelegde periode op de dag waarop de eerste artikelen in bezit genomen zijn.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons (eGym GmbH, Prannerstraße 2-4, 80333 München, Duitsland, Telefoon: +49 89 921 31 05 06, Telefax: +49 89 9213105 99, E-mail: widerruf@eGym.de) door middel van een onmiskenbare verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een telefax of een e-mail) over uw besluit dit contract op te zeggen, informeren.
U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld van een opzeggingsformulier. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Voor de inachtneming van de opzegtermijn volstaat dat u de mededeling over de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden gunstige standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling van uw opzegging van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als het door u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen berekend.

Bij het kopen van artikelen geldt het volgende: wij kunnen terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer teruggekregen hebben of totdat u hebt aangetoond dat u de artikelen teruggestuurd hebt, naargelang wat eerder gebeurde. U dient de artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract op de hoogte stelt, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan wanneer u de artikelen vóór het verstrijken van veertien dagen verstuurt. U draagt de directe kosten van het terugsturen van de artikelen. U bent voor een eventuele waardevermindering van de artikelen alleen verantwoordelijk wanneer deze waardevermindering toe te schrijven is aan omgaan met de artikelen op een wijze die voor de controle van de hoedanigheid, eigenschappen en wijze van functioneren ervan niet noodzakelijk is.

In het geval van een contract voor het verlenen van diensten geldt het volgende: hebt u erom gevraagd dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn zou beginnen, dan dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de tot op het tijdstip dat u ons van de uitoefening van het recht op herroeping op de hoogte stelt, reeds verleende dienstverlening in vergelijking met de totale omvang van de in het contract voorziene dienstverlening.

Uitsluiting van het recht op herroeping

Het recht op herroeping bestaat niet bij contracten

inzake levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is
of
die onmiskenbaar op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
inzake levering van artikelen die snel kunnen bederven of waarvan de uiterste gebruiksdatum snel overschreden zou zijn;
inzake levering van verzegelde artikelen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave wanneer de verzegeling ervan is verwijderd;
inzake levering van artikelen wanneer deze na de levering op grond van hun hoedanigheid onscheidbaar met andere artikelen zijn vermengd;
inzake levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking wanneer de verzegeling na de levering is verwijderd;
inzake levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften met uitzondering van abonnementen.

Einde van de Verwijzing naar het recht op herroeping

Concept Herroeping:

(bij voorkeur als pop-up, met een link naar de versie van de Verwijzing naar het recht op herroeping, geldig vanaf 13-06-2014)

Voorbeeld herroepingsformulier

(Wanneer u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

Aan eGym GmbH, Prannerstraße 2-4, 80333 München, Duitsland, Telefax: +49 89 9213105 99, E-mail: widerruf@eGym.de:

Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mee dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*)

Besteld op () / ontvangen op (): __

Naam van de consument(en): __

Adres van de consument(en): __

E-mail van de consument(en): __

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier): __

Datum: __

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.