Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor eGym-gebruikers

Versie: november 2017

Inhoud

I. Algemeen

1. Reikwijdte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de via diverse interfaces (bijv. eGym-fitnessapparaten, de eGym-website of de eGym-apps) door eGym GmbH (in het vervolg “eGym” of „wij“) gedane aanbiedingen voor optimalisatie en aansturing van trainingen door natuurlijke personen (in het vervolg „gebruikers“ of „zij“) en de verkoop van artikelen.

1.2 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Toepasselijkheid van afwijkende Voorwaarden worden hierbij uitgesloten.

2. Omvang van de dienstverlening

2.1 eGym biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelf gebruik te maken van de eGym-diensten die onderdeel zijn van het contract (eGym-website of eGym-apps) of om hiervan gebruik te maken in de fitness-studio zoals bij afsluiting van het abonnement met eGym overeengekomen (eGym fitnessapparaten). eGym kan de gebruiker de mogelijkheid bieden om ook in andere fitness-studio’s van de diensten gebruik te maken, maar is hiertoe niet verplicht.

2.2 eGym heeft het recht om de omvang van de door gebruiker gratis gebruikte eGym-diensten naar eigen keuze uit te breiden of te beperken.

2.3 eGym verplicht zich niet tot het beveiligen van de gegevens voor de gebruiker gedurende de looptijd van het contract of tot het opslaan of archiveren van de trainings- of andere gegevens na het einde van het contract. De gebruiker is er zelf voor verantwoordelijk dat hij zijn gegevens dusdanig beveiligt dat deze met een redelijke inspanning weer kunnen worden hersteld.

2.4 eGym garandeert een beschikbaarheid van 99,0% van zijn online aangeboden diensten gerekend over een kalenderjaar. Niet meegerekend wordt door eGym uitval van de online aangeboden diensten vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, door overmacht, vanwege technische storingen van het internet of anderszins om niet door eGym te verantwoorden redenen.

2.5 Om van de online aangeboden diensten in hun volle omvang gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker telkens de actuele (browser-)technologieën gebruiken resp. het gebruik ervan op zijn computer mogelijk maken (bijv. activering van Java Script, cookies). Bij gebruikmaking van oudere of niet algemeen gebruikelijke technologieën kan het zijn dat de gebruiker geen of slechts beperkt gebruik kan maken van de mogelijkheden van eGym.

3. eGym-gebruikersaccount en lidmaatschap

3.1 Voor de aanmelding heeft de gebruiker een geldig e-mailadres nodig en voor het gebruik van de eGym-apps en de eGym-website een zelf gekozen wachtwoord c.q. een persoonlijke en door de fitness-studio ter beschikking gestelde RFID-chip. Registratie gebeurt via vrijgave van het gebruikersprofiel door eGym. Het contract is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.2 De gebruiker verplicht zich bij registratie waarheidsgetrouwe en volledige gegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze gedurende de contractlooptijd actueel zijn en blijven.

3.3 Hij moet zonder beperking handelingsbekwaam zijn of met toestemming van zijn wettige vertegenwoordiger handelen. In ieder geval moet hij tenminste een leeftijd van 12 jaar bereikt hebben om van de diensten van eGym gebruik te kunnen maken.

3.4 Ook voor zover de gebruiker van de op basis van deze Algemene Voorwaarden overeengekomen diensten in een fitnessaccommodatie van een derde (bijv. een sportschool) gebruik maakt, draagt hij eGym op om in de voor het leveren van deze diensten vereiste mate, persoonlijke gegevens conf. § 28, lid 1, cijfer 1 van de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (BDSG) resp. § 14, lid 1, cijfer 15 van de Duitse Wet op de Telemedia te vergaren, op te slaan, te wijzigen, door te geven en te gebruiken. Dit omvat de realisering van eigen zakelijke doelen van eGym in de zin van § 28 de [Duitse] Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (BDSG) en omvat tevens het overnemen van de voor de levering van de overeengekomen diensten vereiste gegevens door eGym van de exploitant van de fitnessaccommodatie van de gebruiker.

3.5 Het gratis eGym-lidmaatschap kan op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk (bijv. per brief, per fax of e-mail) worden opgezegd. Bovendien kan de gebruiker zijn eGym-account via de instellingen op de eGym-website wissen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 eGym is in het kader van het contract alleen voor schade van de gebruiker aansprakelijk, (1) die eGym of haar wettige vertegenwoordigers of degenen die haar bij de uitvoering van haar taken assisteren, opzettelijk of in grove nalatigheid veroorzaakt hebben, (2) in geval van een aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid die berust op een plichtsverzuim van eGym of van één van haar wettige vertegenwoordigers of van degenen die haar bij de uitvoering van haar taken assisteren, en (3) in gevallen van aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid, op grond van het op zich nemen van een garantie of vanwege opzettelijk bedrog (4) die is ontstaan als gevolg van de niet-nakoming van een verplichting, waarvan de nakoming voor een correcte uitvoering van het contract vereist is en ten aanzien waarvan de gebruiker zonder meer mag verwachten dat aan deze verplichting wordt voldaan.

4.2 eGym is in de situaties genoemd in (1), (2) en (3) van het vorige lid onbeperkt aansprakelijk. Voor het overige is de schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, contract typische schade.

4.3 In andere dan de in lid 1 genoemde gevallen en onverlet het volgende artikel is aansprakelijkheid van eGym – onafhankelijk van de rechtsgronden – uitgesloten.

4.4 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn navenant van toepassing op alle organen, werknemers van eGym en degenen die eGym bij de uitvoering van haar taken assisteren. Zij leiden niet tot wijziging van de wettelijke bewijslast.

4.5 Indien de gebruiker via de eGym-trainer-app door een personal trainer wordt begeleid en hij dus trainingsschema’s en trainingsaanwijzingen van derden krijgt, is eGym niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tengevolge van de opvolging van deze schema’s en aanwijzingen.

5. Het recht op opzegging/verboden handelingen

5.1 Gewezen wordt op het de mogelijkheid tot opzegging van het contract door eGym, indien sprake is van een overtreding van de wettelijke voorschriften en/of van de bepalingen van 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. Aan een dergelijke opzegging door eGym kan eventueel een waarschuwing voorafgaan. Dit laat verdergaande aanspraken, bijvoorbeeld op schadevergoeding, onverlet.

5.2 In het bijzonder zijn de volgende handelingen verboden:

5.2.1 publicatie van inhouden met een beledigend, aanstootgevend of onrechtmatig karakter, in het bijzonder als commentaar;

5.2.2 lastigvallen van andere gebruikers;

5.2.3 publicatie van onrechtmatige inhouden (bijv. profielfoto‘s, die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten van derden of op wettelijke bepalingen);

5.2.4 optreden met een valse identiteit, verstrekking van valse gegevens;

5.2.5 ter beschikking stellen van toegangscodes of paswoorden of het gebruiken van niet-eigen toegangscodes of paswoorden, in het bijzonder om voor zichzelf of derden onterecht diensten te verkrijgen waaraan kosten verbonden zijn;

5.2.6 ieder niet door eGym uitdrukkelijk geautoriseerd commercieel gebruik van een door eGym aangeboden dienst, met name het ter beschikking stellen ervan tegen een vergoeding of het gebruik ervan voor reclame voor eigen aanbiedingen of van aanbiedingen van derden; uitgezonderd van dit verbod is gebruik als door eGym vrijgestelde Personal Trainer op basis van een uitdrukkelijke autorisatie door eGym, die te allen tijde kan worden ingetrokken;

5.2.7 handelingen die een nadelige invloed hebben op de wijze van functioneren van de door eGym aangeboden diensten (bijv. manipulatie, binnensmokkelen van computervirussen, omzeilen van technische beperkingen);

5.2.8 de aangeboden diensten of artikelen geheel of gedeeltelijk kopiëren, ”rippen“, imiteren, de technische werking opsporen of analyseren (met inbegrip van disassembleren tenzij uitdrukkelijk wettelijk toegestaan [art. 45m Auteurswet]).

5.3 De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, indien in de tussen hem en eGym overeengekomen fitness-studio een training op/aan eGym fitnessapparaten niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld indien een fitness-studio op andere trainingsapparaten overstapt.

6. Gegevensbescherming

Geattendeerd wordt op de door eGym gehanteerde bepalingen inzake gegevensbescherming (https://www.egym.nl/datenschutz) en op de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming met name krachtens de Duitse verordening inzake de gegevensbescherming [Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)], de Duitse wet op de gegevensbescherming in de recente versie [Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu)] en de Duitse wet op de telemedia [Telemediengesetzes (TMG)].

7. Wettelijk herroepingsrecht voor consumenten

Wij maken u attent op onderstaande informatie over het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten. Krachtens artikel 7:5 lid 1 BW is een consument elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. =

7.1 Verwijzing naar het recht op herroeping

Recht op herroeping

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract weer op te zeggen.

De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van het contract, bij het kopen van artikelen echter pas vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de artikelen in bezit genomen heeft. Bij gescheiden levering van meerdere in één enkele bestelling bestelde artikelen start de termijn op de dag waarop de laatste artikelen in bezit genomen worden, bij een contract inzake de levering van een artikel in meerdere gedeeltelijke zendingen of stukken op de dag waarop de laatste gedeeltelijke zending of het laatste stuk in bezit genomen is, en in het geval van een contract inzake regelmatige levering van artikelen over een vastgelegde periode op de dag waarop de eerste artikelen in bezit genomen zijn.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons (eGym GmbH, Prannerstr. 2-4, 80333 München, Duitsland, Telefoon: +49 89 921 31 05 06, Telefax: +49 89 9213105 99, E-mail: widerruf@eGym.de) door middel van een onmiskenbare verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een telefax of een e-mail) over uw besluit dit contract op te zeggen, informeren.

U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld van een opzeggingsformulier. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Voor de inachtneming van de opzegtermijn volstaat dat u de mededeling over de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden gunstige standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling van uw opzegging van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als het door u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen berekend.

Bij het kopen van artikelen geldt het volgende: wij kunnen terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer teruggekregen hebben of totdat u hebt aangetoond dat u de artikelen teruggestuurd hebt, naargelang wat eerder gebeurde. U dient de artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract op de hoogte stelt, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan wanneer u de artikelen vóór het verstrijken van veertien dagen verstuurt. U draagt de directe kosten van het terugsturen van de artikelen. U bent voor een eventuele waardevermindering van de artikelen alleen verantwoordelijk wanneer deze waardevermindering toe te schrijven is aan omgaan met de artikelen op een wijze die voor de controle van de hoedanigheid, eigenschappen en wijze van functioneren ervan niet noodzakelijk is.

In het geval van een contract voor het verlenen van diensten geldt het volgende: hebt u erom gevraagd dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn zou beginnen, dan dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de tot op het tijdstip dat u ons van de uitoefening van het recht op herroeping op de hoogte stelt, reeds verleende dienstverlening in vergelijking met de totale omvang van de in het contract voorziene dienstverlening.

Uitsluiting van het recht op herroeping

Het recht op herroeping bestaat niet bij contracten

  • inzake levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is

of

  • die onmiskenbaar op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;

  • inzake levering van artikelen die snel kunnen bederven of waarvan de uiterste gebruiksdatum snel overschreden zou zijn;

  • inzake levering van verzegelde artikelen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave wanneer de verzegeling ervan is verwijderd;

  • inzake levering van artikelen wanneer deze na de levering op grond van hun hoedanigheid onscheidbaar met andere artikelen zijn vermengd;

  • inzake levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking wanneer de verzegeling na de levering is verwijderd;

  • inzake levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften met uitzondering van abonnementen.

Einde van de Verwijzing naar het recht op herroeping

II. Bijzondere bepalingen voor afzonderlijke diensten en aanbiedingen

1. eGym-website en fitness-app

1.1 eGym kan de gebruiker de mogelijkheid bieden om zijn profiel (evenals de bijbehorende gegevens zoals met name trainingsresultaten) voor andere gebruikers toegankelijk te maken en open te stellen voor commentaar. Met name kan de gebruiker deze profielgegevens vrijgeven voor een gebruiker met personal trainer status, indien hij door deze personal trainer tijdens zijn training wordt begeleid. eGym is geen partij bij de rechtsverhouding die direct tussen dergelijke gebruikers bestaat en aanvaardt ten aanzien hiervan geen verplichtingen noch biedt zij in dit kader enige garantie. De wijze waarop aan de rechtsverhouding tussen de gebruikers, met name met een personal trainer, vorm wordt gegeven, is uitsluitend een zaak van de betreffende gebruikers. Ongeacht hiervan zijn alle gebruikers verplicht om aan hun verplichtingen ten opzichte van eGym, zoals deze zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, te voldoen.

1.2 Voor zover de gebruiker dit in het privédeel van zijn profiel nadrukkelijk heeft geactiveerd, kan de gebruiker zich binnen de social features van eGym vergelijken met vrienden en andere gebruikers in zijn fitness-studio en zichzelf op die manier motiveren. Hierbij zijn na activering door de gebruiker bijvoorbeeld binnen de betreffende „ranglijst“ de navolgende gegevens voor alle gebruikers van een fitness-studio oproepbaar/zichtbaar: gebruikersnaam of eGym-alias (indien geen gebruikersnaam werd ingevoerd, bestaat de eGym-alias uit het zo genaamde locale gedeelte van het e-mailadres, dus het deel vóór @), profielbeeld, eGym-punten, naam van de fitness-studio en de vermelding of de gebruiker trainer en/of eGym premium-gebruiker is. Deze informatie is niet toegankelijk voor openbare zoekmachines. Deze functie kan de gebruiker op elk moment handmatig binnen het privédeel van zijn profiel aan- en uitzetten. U kunt bovendien zelf uw fitnessteam samenstellen, door vriendschapsaanvragen aan gebruikers te sturen die eveneens de social features hebben geactiveerd of door de vriendschapsaanvragen van andere gebruikers te accepteren.

1.3 eGym kan aan de gebruiker bovendien de mogelijkheid bieden om gegevens in zijn profiel (bijvoorbeeld trainingsresultaten) openbaar te maken of in social media (Facebook, Twitter enz.) via een link tussen zijn profiel bij eGym met zijn account op de social media met derden te delen. Dit doorsturen van zijn gegevens door de gebruiker zelf gebeurt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. eGym aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de betreffende derden (zoals Facebook) en hun werkwijze met betrekking tot gegevensbescherming (hun omgang met de gegevens van de gebruiker).

1.4 Voor het gebruik van de eGym fitness-app is een smartphone met iOs of Android vereist. Voor het downloaden van de eGym fitness-app en het gebruik van de smartphone gelden de betreffende algemene voorwaarden van Apple Inc. en Google Inc. Geadviseerd wordt om voor een foutloos en stabiel gebruik van de app altijd de nieuwste versie van de app te installeren en om regelmatig updates uit te voeren.

2. eGym-premium

2.1 eGym biedt de gebruiker diensten waaraan geen verdere kosten verbonden zijn en diensten waarvoor extra kosten verschuldigd zijn. Gebruikers die geregistreerd zijn voor een lidmaatschap waaraan geen verdere kosten verbonden zijn, hebben de mogelijkheid Premium-abonnementen waarvoor extra kosten verschuldigd zijn (bijv. voor extra trainingsmodules)

2.2 Fitness-studio’s met eGym-fitnessapparaten bieden hun leden de mogelijkheid om te kiezen tussen de modules Premium for all en Premium select. Indien u lid bent van een fitness-studio met Premium for all, bent u tevens eGym-premium-lid, zonder dat u hiervoor een extra vergoeding aan eGym verschuldigd bent. In andere gevallen, met name bij een lidmaatschap in een fitness-studio met Premium select, kan het eGym-premium-lidmaatschap door de gebruiker bij de fitness-studio tegen betaling en met inachtneming van de hierna vermelde regels worden verkregen.

2.3 Met het afsluiten van een Premium-abonnement waarvoor extra kosten verschuldigd zijn of het kopen van artikelen gaat de aangemelde gebruiker bijkomend bij het lidmaatschap waaraan geen verdere kosten verbonden zijn, telkens opnieuw een contractuele relatie met eGym aan op basis van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 De gebruiker wordt vóór het aangaan van een Premium-abonnement geïnformeerd over de inhoud van deze dienstverlening, over de prijzen en de betalingsvoorwaarden. Zijn bestelling wordt door eGym conform de wettelijke bepalingen bevestigd. Het abonnement wordt pas van kracht nadat eGym heeft verklaard hiermee akkoord te gaan (bijvoorbeeld ook, wanneer eGym de bestelde dienst aan de gebruiker ter beschikking stelt). De rechten van de gebruiker op basis van een Premium-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 De gebruiker dient voor wat betreft de adviezen en voorstellen die bij een Premium-abonnement aan hem worden verstrekt (bijvoorbeeld extra trainingsschema’s), zelf en onder eigen verantwoording te bezien in hoeverre deze vanwege bijzondere, algemene of actuele beperkingen bijzondere gezondheidsrisico’s voor hem met zich meebrengen (hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden naar vroegere aandoeningen aan het bewegingsorgaan of risico’s in verband met hart/bloedsomloop, acute verkoudheid of andere ziektes). De gebruiker dient bepaalde apparaten niet te gebruiken of trainingsvoorstellen niet op te volgen, indien hij kan inzien dat het gebruik of de navolging hiervan gezondheidsrisico’s voor hem met zich meebrengt. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om zich van tevoren door een arts of door een trainer of ander toezichthoudend personeel van de fitness-studio te laten adviseren. Een dergelijk advies aan de gebruiker valt niet binnen de dienstverlening van eGym Services en eGym is hiertoe evenmin verplicht.

2.6 De overeengekomen vergoedingen gelden incl. de wettelijke btw., zijn per direct opeisbaar en moeten van tevoren worden voldaan. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen of wettelijk voorgeschreven, worden de vergoedingen niet terugbetaald. Indien de gebruiker een opeisbaar bedrag niet betaalt binnen de toepasselijke betalingstermijn, heeft eGym na voorafgaande aanmaning het recht om de toegang voor de gebruiker tijdelijk te blokkeren en derhalve de dienstverlening op te schorten, totdat de verschuldigde betaling bij eGym is ontvangen. Deze tijdelijke blokkering heeft geen invloed op de duur van het contract. De gebruiker is aansprakelijk voor de schade die eGym lijdt door de uitblijvende of te late betaling, tenzij de gebruiker kan aantonen dat hij niet hiervoor verantwoordelijk is. Indien de gebruiker met zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van eGym in verzuim is, worden alle bestaande vorderingen van eGym op de gebruiker direct opeisbaar en is de gebruiker wettelijke rente verschuldigd. De gebruiker heeft alleen een aanspraak op verrekening van eventuele vorderingen die hij op eGym mocht hebben, voor zover deze tegenvordering van de gebruiker rechtsgeldig werd vastgesteld, dit rechtsgeldige besluit voor uitvoering vatbaar is of dit besluit door eGym niet word betwist.

2.7 Elk contract over een betaald Premium-abonnement wordt bij einde van het contract automatisch telkens met de overeengekomen duur verlengd, maximaal echter met één jaar, waarbij de gebruiker na één jaar de mogelijkheid heeft te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2.8 Opzegging van een betaald Premium-abonnement is alleen geldig voor zover deze opzegging via de opzeggingsfunctie op de eGym-website werd ingediend of via een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail).

2.9 Ook na beëindiging van het betaalde lidmaatschap kan de gebruiker gebruik maken van de gratis eGym-diensten binnen de daarmee verbonden beperkte gebruiksomvang. Voor de beëindiging/opzegging van de gratis eGym-diensten zie I. 3.5 hierboven.

3. eGym-fitnessapparaten

De fitnessapparaten van eGym worden beschikbaar gesteld door de betreffende fitness-studio. De fitness-studio is verantwoordelijk voor de juiste uitleg van het gebruik van de toestellen aan de gebruiker. eGym is ten opzichte van de gebruiker alleen verantwoordelijk voor wat betreft de eGym-gebruikersaccount volgens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en op basis van de bepalingen inzake de wettelijke productaansprakelijkheid.

4. Studiosuche.de

4.1 Studiosuche.de is een online platform voor het vinden en vergelijken van fitness-studio’s en waarop door diverse fitness-studio’s (hierna te noemen “de fitness-studio’s”) reclameaanbiedingen in de vorm van tegoedbonnen worden aangeboden. Tot deze reclameaanbiedingen behoren met name tegoedbonnen voor gratis proeftrainingen en voordelige lidmaatschappen. De aanbiedingen op studiosuche.de gelden altijd voor bepaalde fitness-studio’s, waarvan de naam en de locatie in de aanbieding worden vermeld.

4.2 De diensten van de portal studiosuche.de worden uitsluitend aangeboden aan consumenten volgens artikel 7:5 lid 1 BW.

4.3 Om van een aanbod van een fitness-studio gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker zich op de portal studiosuche.de in een hiervoor bedoeld aanmeldscherm registreren. Het aanmeldscherm bevat velden voor verplichte en niet verplichte informatie. Door de registratie wordt een eGym-account voor de gebruiker aangemaakt.

4.4 Indien de gebruiker besluit om van de aanbieding van een fitness-studio gebruik te maken, ontvangt hij na zijn aanmelding op studiosuche.de de tegoedbon van de betreffende fitness-studio per e-mail.

4.5 De gebruiker kan de tegoedbon binnen de op de bon vermelde periode inwisselen. De wettelijke verjaringsbepalingen blijven ongewijzigd van kracht. Indien de gebruiker de tegoedbon verliest, zonder dat studiosuche.de voor dit verlies verantwoordelijk is, kan de gebruiker geen aanspraak maken op een nieuwe tegoedbon. Het is niet mogelijk om tegoedbonnen meerdere keren in te wisselen. De gebruiker is niet verplicht om toegestuurde tegoedbonnen in te wisselen of om met de fitness-studio een contract aan te gaan.

4.6 Studiosuche.de bemiddelt enkel. Tussen de gebruiker en studiosuche.de wordt geen contract over een lidmaatschap of een andere dienst van de fitness-studio aangegaan. Het gebruik van de fitness-studio inclusief de deelneming aan een proeftraining en de gebruikmaking van voordelige lidmaatschappen, gebeurt uitsluitend binnen de contractrelatie tussen de gebruiker en de fitness-studio. De mogelijkheid om tegoedbonnen in te wisselen valt uitsluitend binnen de verantwoordelijkheid van de betreffende fitness-studio. Studiosuche.de is niet aansprakelijk voor ontbrekende of gebrekkige mogelijkheden om de tegoedbonen in te wisselen, tenzij eGym voor de oorzaak hiervan verantwoordelijk is.

4.7 De reclame in de aanbiedingen op studiosuche.de is afkomstig van de fitness-studio’s. Dit geldt met name voor foto’s en voor informatie over de locatie, grootte, kenmerken van de fitness-studio en de soort fitness-studio. Studiosuche.de aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze reclame van de fitnessstudio’s.

4.8 Het is aan de gebruiker niet toegestaan om de mogelijkheid om tegoedbonnen te bestellen, voor bedrijfsdoeleinden te gebruiken. De tegoedbonnen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Elke verkoop of tegeldemaking is verboden. Het is aan de gebruiker bovendien verboden om planmatig meerdere tegoedbonnen via studiosuche.de te bestellen teneinde zich hierdoor een financieel voordeel te verschaffen dat verder gaat dan een contractuele proeftraining of een voordeliger lidmaatschap. Er wordt verondersteld dat sprake is van planmatige verkrijging van tegoedbonnen, indien meer dan drie tegoedbonnen binnen dezelfde regio binnen twee maanden worden verkregen.

5. eGym trainer-app

5.1 De aanbieding van de eGym trainer-app is uitsluitend bedoeld voor meerderjarigen met een opleiding als fitnesstrainer, met voldoende geschiktheid en die geïnteresseerd zijn in het gebruik van de trainer-app. Voor het gebruik van de eGym trainer-app is een iPad met internetverbinding vereist. Geadviseerd wordt om voor een foutloos en stabiel gebruik van de app altijd de nieuwste versie van de app te installeren en om regelmatig updates uit te voeren.

5.2 Voor de registratie als personal trainer is een eGym-gebruikersaccount vereist. De eigen aanmeldgevens moeten in de betreffende invoervelden van de trainer-app worden ingevoerd. Wanneer de app voor commerciële doeleinden of door een fitness-studio wordt gebruikt, is vrijgave hiervoor door eGym vereist. In dat geval dient u contact op te nemen via trainerapp@egym.de.

5.3 Met de registratie als “personal trainer” kan de voorwaarde worden verbonden dat de status van “personal trainer” eerst door eGym moet worden bevestigd. Er bestaat geen aanspraak hierop. eGym behoudt zich met name het recht voor om met de registratie als personal trainer de eis te verbinden dat voldoende kwalificaties en betrouwbaarheid kan worden aangetoond. eGym is geen partij bij een eventuele overeenkomst tussen de gebruiker en zijn personal trainer. eGym aanvaardt geen enkele verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst tussen de gebruiker en zijn personal trainer, evenmin in verband met het aangaan of de uitvoering van deze overeenkomst tussen de gebruiker en de personal trainer.

III. Slotbepalingen

1. Wijzigingsvoorbehoud

eGym behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen, voor zover dit belangrijke bepalingen in het contract met de gebruiker niet aantast en voor zover deze wijzigen in het kader van de ontwikkelingen noodzakelijk zijn (bijv. tengevolge van wetswijzigingen, wijzigingen in de rechtspraak, fundamentele wijzigingen van de marktvoorwaarden die tot een zo genaamde verstoring van de zakelijke basis zouden kunnen leiden), voor zover deze door eGym niet te voorzien waren en deze tot een fundamentele verstoring van de contractrelatie zouden kunnen leiden, indien hiermee geen rekening zou worden gehouden. Belangrijke bepalingen zijn met name de bepalingen inzake de duur van de diensten zoals in het contract vastgelegd c.q. de omvang en de soort hiervan en bepalingen inzake opzegging van het contract. Bovendien kunnen wijzigingen worden doorgevoerd, die nodig zijn om alsnog in zaken te voorzien, waaraan bij totstandkoming van het contract niet werd gedacht. Wijzigingen zullen uiterlijk 6 weken vóór de voorgestelde ingangsdatum schriftelijk aan de gebruiker worden medegedeeld. De toestemming van de gebruiker wordt geacht te zijn verleend, indien hij zijn bezwaren tegen deze wijzigingen niet vóór de ingangsdatum kenbaar heeft gemaakt. Op deze automatische acceptatie zal eGym de gebruiker in het wijzigingsaanbod in het bijzonder attenderen.

2. Toepasselijk recht / rechterlijke bevoegdheid

2.1 Er geldt Nederlands recht met uitsluiting van het UN-verdrag inzake (internationale) koopovereenkomsten.

2.2 Bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van de contractuele relatie tussen de gebruiker en eGym is de zetel van eGym, voor zover het bij de gebruiker gaat om een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen.

[Versie: november 2017]

Voorbeeld herroepingsformulier