Mededelingen inzake gegevensbescherming eGym

Bescherming van gegevens is een zaak van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. De bescherming en het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet liggen ons daarom na aan het hart. Om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze aangeboden producten veilig voelt, nemen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de wettelijke voorschriften strikt in acht en willen wij u hierbij informeren over de wijze waarop we uw gegevens verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor het vergaren, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens in de zin van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens is eGym GmbH, Prannerstr. 2-4, 80333 München (in het vervolg eGym genoemd).

Als u een vraag of een wens hebt met betrekking tot gegevensbescherming bij eGym, neemt u dan contact op met ons op het volgende adres:

eGym GmbH
Prannerstraße 2-4
80333 München
Duitsland
E-Mail: privacy@eGym.com

2. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming voor de onderneming is de heer Bassam Saleh. Hij vervult deze functie conform art. 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt voor zaken die te maken hebben met gegevensbescherming, altijd contact opnemen met de heer Bassam Saleh via e-mail: privacy@egym.com.

3. Betrokken diensten van eGym

Voor de volgende diensten van eGym GmbH geldt het hiernavolgende in verband met de gegevensbescherming:

 • de eGym website (beschikbaar via www.egym.nl)
 • de eGym trainingstoestellen (trainingsapparaten in een fitnessfaciliteit) evenals de krachttoestellen en de toestellen voor cardio training van andere merken met de eGym trainingsoftware
 • de eGym Fitness App (applicatie voor de smartphone van eindklanten, beschikbaar voor iOS (Apple) en Android (Google)
 • de eGym Trainer App (applicatie voor het geven van begeleiding voor fitnessfaciliteitfitnessfaciliteiten en personal trainers voor de iPad)
 • de eGym Studio Search (een platform waarmee eindklanten een voor hen geschikte fitnessfaciliteit kunnen vinden)
 • eGym Premium (een abonnementsvorm voor het toepassen van extra trainingsmethodes en voor het opstellen van een gepersonaliseerd trainingsplan op de eGym trainingstoestellen)

Daarbij vallen onder het begrip „fitnessfaciliteit“ met name ook fitnessstudio’s, gezondheidscentra en praktijken van fysiotherapeuten.

4. Veiligheid van gegevens en versleuteling

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig (versleuteld) verstuurd. Dit geldt voor uw bestelling, maar ook voor uw gebruikers-login. Bij de communicatie tussen de eGym eindapparaten en de servers van eGym maakt eGym uitsluitend gebruik van TLS 1.0 tot en met 1.2 (Transport Layer Security). Er kan niet worden teruggegrepen op oudere versies. Dit geldt ook voor de toegepaste versleuteling (Cipher), die gebruik maakt van PFS (Perfect Forward Security). Ook werkt eGym uitsluitend met HSTS-procedures die minder dan een jaar oud zijn. Over het algemeen noemt men deze versleuteling ook wel “SSL” (coderingssysteem). Op deze manier zorgt eGym bij de overdracht van de gegevens voor de allerhoogste mate van veiligheid. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toch kan niemand absolute bescherming garanderen. Alle servers waarop klantgegevens van eGym GmbH worden opgeslagen, bevinden zich binnen de Europese Unie / de Europese Economische Ruimte (EER).

5. Verwerking van persoonsgegevens

Onderstaand worden de afzonderlijke verwerkingsprocedures en het doel en de rechtsgrondslag toegelicht, die ten aanzien van uw persoonsgegevens relevant kunnen zijn.

5.1. Gebruik van de website/registratie

Bepalend voor de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzameling van de persoonsgegevens op de website is optioneel en de toestemming hiervoor wordt door u verleend krachtens art. 6 lid 1 a) AVG.

Wij genereren voor elke gebruiker een toegang (profiel) tot de bij ons opgeslagen gegevens. Voor het opmaken van een profiel is het noodzakelijk dat de gebruikers met hun e-mailadres registreren op een willekeurig krachttoestel of op de eGym website.

Op de eGym website kunt u in uw profiel verdere informatie opslaan zoals profielfoto, lichaamsgewicht en –lengte, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail- en nieuwsbriefinstellingen, fitnesslevel, trainingervaring, trainingfrequentie, trainingdagen die uw voorkeur hebben, lengte van een trainingeenheid evenals beroep, typische werkhouding, hobby’s en beoefende sportcategorieën. Op basis hiervan heeft uw trainer de mogelijkheid om u een doelgerichte begeleiding en een op analyses gebaseerd trainingschema aan te bieden. Wij maken u erop attent dat de beschikbaarstelling van de boven genoemde gegevens optioneel is en dat u zelf kunt bepalen of en in welke omvang u deze gegevens wenst te verstrekken.

5.2. eGym trainingsoftware (voor eGym krachttoestellen en andere merken met de eGym trainingsoftware)

Om de training aan een kracht- of cardio-training-apparaat met de eGym trainingssoftware mogelijk te maken, is registratie vereist (zie 5.1.). Na succesvolle registratie ontvangt de gebruiker een e-mailbevestiging. Met behulp hiervan kan de gebruiker een wachtwoord aanmaken, waarmee hij toegang heeft tot de wachtwoordbeschermde onderdelen van de website of eGym fitness app. De toestellen worden, indien nodig, voor de eerste training door de trainer ingesteld. Deze instellingen (geslacht, lichaamsgrootte, bewegingsradius, gewichten) worden opgeslagen, zodat de toestellen bij de volgende training automatisch aangepast zijn aan de gebruiker.

Om een analyse van de training op de toestellen met de eGym trainingsoftware mogelijk te maken, worden de traininggegevens (trainingtoestel(len), gewichten, herhalingen, afstand en duur) automatisch opgeslagen. Bovendien kunnen de trainingresultaten handmatig via de eGym fitness app worden opgeslagen.

Bepalend voor de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is art. 6 1 AVG. Conform art. 6 lid 1 b) AVG is de verwerking van uw gegevens voor de nakoming van het contract vereist.

5.3. eGym fitness app

Voor het gebruik van de eGym fitness app zijn de hierna vermelde gegevens vereist: naam, voornaam, lengte, gewicht. Bovendien worden de resultaten van de krachtmeting opgeslagen op de krachttoestellen. De vermelde gegevens bieden behalve opslag van de training en van het trainingverloop bovendien de mogelijkheid om de maximale kracht, de spierdisbalans, de biologische leeftijd en het activiteitenniveau vast te leggen. Conform art. 6 lid 1 b) AVG is de verwerking van uw gegevens voor de nakoming van het contract vereist.

De gebruikers hebben de mogelijkheid om hun vooruitgang te delen op Facebook (toestemming vereist).

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om in contact te komen met externe partners bijvoorbeeld voor het vastleggen van de trainingresultaten met behulp van andere diensten. Hiervoor is echter volgens art. 6 lid 1 a) AVG toestemming vereist.

5.4. eGym trainer app

Wij maken een onderscheid tussen de beschikbaarstelling van de eGym-gegevens aan fitness-studio’s en de studiogegevens binnen het eGym-profiel. eGym-gegevens zijn gegevens, die door u beschikbaar worden gesteld op basis van uw contractrelatie met eGym. Studiogegevens zijn gegevens, die op basis van uw abonnement bij de fitness-studio door deze fitness-studio worden opgevraagd en opgeslagen.

Om ervoor te zorgen dat een trainer in uw fitness-studio uw training via de trainer app kan begeleiden, is het noodzakelijk dat behalve de gegevens die nodig zijn voor de registratie (zie 5.1), ook de hierna vermelde eGym-gegevens aan uw fitness-studio worden verstrekt: naam, RFID-indeling, instelling van de toestellen. De beschikbaarstelling van deze gegevens is voor de levering van de eGym-diensten vereist. De koppeling van uw eGym-profiel aan de trainer app van uw trainer kunt u op elk moment deactiveren door in uw profielinstelling deze koppeling op te heffen. Conform art. 6 lid 1 b) AVG gebeurt deze gegevensverwerking dus in het kader van de nakoming van de genoemde contractrelatie.

Studiogegevens kunnen vanuit de fitness-studio in uw profiel worden overgenomen, zodat u gebruik kunt maken van verdergaande functies (bijvoorbeeld oproepen van het trainingschema dat door de trainer voor u is samengesteld). Studiogegevens, die uw fitness-studio heeft opgeslagen, zijn: telefoonnummer, begin/einde van uw abonnement, foto, geboortedatum, geslacht, trainingervaring, trainingschema’s en aangeboden training. Voor de overname van uw studiogegevens in uw eGym-profiel heeft uw fitness-studio volgens art. 6 lid 1 a) AVG uw toestemming nodig. Uw speciale toestemming is in ieder geval vereist, wanneer u wenst dat uw gezondheidsgegevens ter analyse in de trainer app worden opgenomen.

Indien u niet meer wenst dat de trainer van uw fitness-studio nog langer toegang heeft tot uw gegevens of indien u uw gezondheidsgegevens niet meer beschikbaar wilt stellen, dan kunt u dit in uw contract met uw fitness-studio op elk moment laten aanpassen. Hiertoe dient u de toestemming die u hiervoor aan de fitness-studio heeft verleend, in te trekken.

5.5. eGym Premium

Indien u eGym Premium via eGym wenst te kopen, worden tijdens de koop in verband met het koopcontract en om de gekochte dienstverlening daadwerkelijk te kunnen leveren, de hierna vermelde gegevens opgevraagd: soort abonnement/koopobject, voor- en achternaam, rekeningnummer c.q. gegevens van uw creditcard, woonadres. Daarnaast kunnen ook nog andere persoonsgegevens worden gevraagd zoals trainingdoelstellingen. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om de diensten die binnen eGym Premium worden aangeboden, ook daadwerkelijk te kunnen leveren.

Volgens art. 6 lid 1 b) AVG is de verwerking van uw gegevens vereist voor de nakoming van het contract, dat u voor gebruikmaking van eGym-Premium tegen betaling bent aangegaan.

5.6. Zoeken fitness-studio

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die worden aangeboden op het platform Studiosuche.de voor het aanvragen van tegoedbonnen voor proeftrainings bij deelnemende fitness-studio’s, is invoer van uw naam en e-mailadres vereist. Uw telefoonnummer is nodig voor het maken van een afspraak of in verband met eventuele vragen van eGym en van de door u gekozen fitness-studio. Rechtsgrondslag voor de verwerking van boven vermelde gegevens is de nakoming van de contractrelatie. Deze nakoming van de contractrelatie bestaat in dit geval dus concreet uit het toesturen van de door u gekozen tegoedbon voor de betreffende fitness-studio. Uw gegevens worden niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

5.7. Registratie en nieuwsbrief

Voor inschrijving op de eGym-nieuwsbrief is uw e-mailadres vereist, zodat de nieuwsbrief aan dit adres kan worden verstuurd. Rechtsgrondslag voor het toesturen van de eGym-nieuwsbrief, waarop u zich heeft geabonneerd, is toestemming conform artikel 6 AVG.

Voor de registratie van nieuwe gebruikers en het versturen van de nieuwsbrief die deel uitmaakt van het aanbod van eGym, maken wij gebruik van de zogenaamde Double Opt-In-procedure, d.w.z. wij zullen u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toesturen wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u zich met het desbetreffende e-mailadres hebt aangemeld. Hiervoor sturen wij u dan een e-mail ter kennisgeving en verzoeken u door een link in deze e-mail aan te klikken te bevestigen dat u zich met dit e-mailadres hebt aangemeld. U kunt zich op ieder tijdstip voor de nieuwsbrief afmelden.

Wij maken u erop attent dat het hier enkel reclamemails betreft.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief (een klik op de afmeldinglink, die in elke nieuwsbrief wordt vermeld, is voldoende).

5.8. Aanmelden via Facebook Connect

Wij bieden u de mogelijkheid om u in plaats van via uw gebruikersaccount aan te melden via uw Facebook-profiel. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, u beschikken over een actief Facebook-account. Facebook is een sociaal netwerk van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland.

U moet in dit geval eerst uw Facebook-account aan uw eGym-profiel koppelen. Hiertoe gaat u onder uw eGym profielinstellingen naar de tab „Apps“. Door onder Facebook op „verbinden“ te klikken, wordt u rechtstreeks doorgeleid naar Facebook, waar u gevraagd wordt om bij Facebook in te loggen, als u niet al op dat moment bij Facebook bent ingelogd. Als u geen gebruiker bent van Facebook zal u worden gevraagd om een Facebook-account aan te maken.

Daarna wordt u gevraagd om eGym toegang te verlenen tot de volgende Facebook-profielgegevens: openbaar profiel (naam, profielfoto, geslacht, taal, leeftijdscategorie, land, publieke informatie), lijst van vrienden, e-mail adressen, verjaardagen en huidige woonplaats. Als u het gebruik van deze gegevens toestaat, worden de door u opgegeven gegevens in uw eGym-profiel overgenomen. Tot slot vraagt eGym u om toestemming, op uw Facebook-profiel posts voor u te mogen publiceren. Deze toestemming is vereist om uw trainingsresultaten op uw tijdlijn op Facebook te kunnen plaatsen. Wij wijzen u erop dat eGym daardoor niet automatisch posts op uw Facebook-profiel kan publiceren, maar dat u bij iedere post zelf kunt beslissen of deze gepubliceerd moet worden of niet. Bovendien kunt u zelf kiezen, welke gebruikers van Facebook deze optioneel gepubliceerde gegevens mogen zien. Zodra de koppeling is geslaagd, gaat u automatisch weer terug naar uw eGym profiel en krijgt u een melding te zien waarin staat dat de koppeling succesvol is geweest. U kunt de koppeling aan uw Facebook-profiel door de bijbehorende instelling in uw Facebook-profiel te allen tijde wissen. U kunt deze koppeling ook binnen uw instellingen in uw eGym profiel (zie boven) weer ongedaan maken.

eGym zal uw Facebook inloggegevens niet opslaan. Er zullen geen andere Facebook-profiel gegevens worden verwerkt dan hier boven vermeld.

U kunt altijd en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van de genoemde gegevens die door Facebook aan eGym bij het maken van een gebruikersaccount worden verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail aan privacy@egym.de.

6. Verzamelen, verwerken en gebruik van alleen anonieme of pseudonieme gegevens

Om onze aanbiedingen continu te verbeteren en interessanter en gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van verschillende procedures op basis van anonieme of zogenaamde pseudonieme gegevens. Met de gebruikmaking van ons aanbod verklaart u zich akkoord met dit gebruik van uitsluitend anonieme en pseudonieme gegevens.

Een verband met uw concrete persoon bestaat bij dergelijke gegevens niet. Niettemin willen wij u ook hierover informeren en u tevens over uw recht informeren om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen bij gebruik van pseudoniemen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde vormgeving van telecommunicatie.

Concreet:

6.1. Server-Log-bestanden

Iedere keer dat u op de pagina’s van eGym komt, worden er gebruiksgegevens door de desbetreffende internetbrowser verzonden en in reportbestanden, zogenaamde Server-Logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevenssets bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het oproepen, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, Referrer-URL (herkomst-URL, van waaruit u op de eGym Website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, en ook informatie over producten en versies van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij een anonimisering worden de IP-adressen dusdanig gewijzigd dat de gedetailleerde gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden niet of slechts met een onevenredig grote inzet van tijd, kosten en arbeidskracht met een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon in verband gebracht kunnen worden. De Logfile-gegevenssets evalueren wij in geanoniemiseerde vorm om ons aanbod op www.eGym.de verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, sneller fouten op te sporen en te verhelpen en servercapaciteiten aan te sturen.

6.2. Cookies

Het accepteren van Cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik bij deactivering van de cookie-functie beperkt zou kunnen zijn.

Cookies zijn kleine bestanden, die op uw gegevensdrager opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens voor uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het eind van de browser-sessie weer van uw vaste schijf gewist (session-cookies). Session-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de log-in-informatie over meerdere pagina’s aan te bieden.

Andere cookies blijven op uw computer staan en maken het voor ons mogelijk uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Dit opslaan van deze cookie-gegevens helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u adequaat vorm te geven en maakt voor u het gebruik gemakkelijker, doordat bijvoorbeeld een bepaalde invoer van u zo opgeslagen wordt dat u deze niet voortdurend moet herhalen. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw vaste schijf opgeslagen en na de daarvoor staande tijd automatisch gewist.

In de door eGym gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daarmee niet met een bepaalde persoon en daarmee ook niet met u in verband te brengen. Bij activering van de cookie krijgt deze een identificatienummer toegewezen. Een verband leggen tussen uw persoonsgegevens met dit identificatienummer is nooit en te nimmer mogelijk en wordt niet gedaan. Uw naam, uw IP-adres of dat soort gegevens, die het mogelijk zouden maken de cookies met u in verband te brengen, worden nooit aan deze informatie gekoppeld. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij enkel en alleen 'gepseudoniemiseerde' informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze shop zijn bezocht, welke producten bekeken zijn enz. Aan onze partnerondernemingen is het in een enkel geval toegestaan om in de boven beschreven vorm via onze website door middel van cookies gegevens te vergaren, te verwerken of te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor hieronder genoemde Web Analytics resp. Social Media Diensten. Verder worden op basis van een cookie-technologie gegevens voor de optimalisatie van onze reclame en van het complete online-aanbod verzameld. Ook deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de aanbiedingen. Uw gegevens worden nooit met de bij ons opgeslagen persoonsgegevens gekoppeld. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en services presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de via een clickstream-analyse verkregen informatie. Ons doel daarbij is ons online-aanbod voor u zo attractief mogelijk te maken en u reclame te presenteren die afgestemd is op uw interesses.

eGym maakt gebruik van een aantal partners die helpen het internetaanbod en de eGym-Website voor u interessanter te maken. Daarom worden bij een bezoek aan de eGym-Website ook cookies van partnerondernemingen op uw vaste schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke /permanente cookies, die na de tijd die daarvoor staat, automatisch gewist worden (zie hierboven). Ook de cookies van onze partnerondernemingen bevatten geen persoonsgegevens. Er worden enkel en alleen onder een User-ID pseudoniem gegevens vergaard. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over welke producten u bekeken hebt, of er iets gekocht is enz. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook nog verder dan de eGym Website informatie over welke pagina’s u voorheen bezocht heeft of voor welke producten u bijvoorbeeld interesse hebt gehad, om u zo de reclame te kunnen laten zien die zo goed mogelijk op uw interesses is afgestemd. Deze pseudonieme gegevens werden nooit met uw persoonsgegevens gekoppeld. Ze hebben uitsluitend ten doel het voor onze reclamepartners mogelijk te maken u met reclame te benaderen die u ook inderdaad zou kunnen interesseren.

In de browserinstellingen van uw computer of smartphone kunt u instellen dat opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee instemt. Wanneer u alleen de eGym-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u in uw browser de optie “cookies van derden aanbieders blokkeren” kiezen. In de regel wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de help-functie getoond hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitzetten. Wij raden u aan om bij samen gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat zij cookies en flash cookies accepteren, na beëindiging telkens volledig af te melden.

6.3. Gebruik van Social Media Plugins

Bij onze aanwezigheid op het internet maken wij gebruik van Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt (“Facebook”). De Plugins zijn gekenmerkt door een Facebook-logo of via de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Wanneer u een website van ons oproept, die een dergelijke Plugin bevat, zorgt uw browser voor een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de Plugins wordt door Facebook direct naar uw browser verstuurd en door de browser aan de website gekoppeld. Door de koppeling van de Plugin krijgt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van ons op het internet hebt opgeroepen. Bent u op Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u interactief met de Plugins bezig bent, bijvoorbeeld door op de “Like”-button te drukken of commentaar te geven, wordt de desbetreffende informatie van uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Doel en omvang van het vergaren van de gegevens en de verdere verwerking en gebruikmaking van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten dienaangaande en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de mededelingen van Facebook over gegevensbescherming. Voor wat betreft doel en omvang van de opgevraagde gegevens, de verdere verwerking van de gegevens en het gebruik hiervan door Facebook evenals uw rechten dienaangaande en de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook onder https://www.facebook.com/privacy/explanation. Wanneer u niet wilt dat Facebook via onze aanwezigheid op het internet gegevens over u verzamelt, moet u voordat u ons op het internet bezoekt, uitloggen bij Facebook. Over het algemeen worden door uw browser bij websites, die actieve Facebook-elementen (IFrames) bevatten, gegevens doorgestuurd aan de Facebook-server. Zo bijvoorbeeld als zo genaamde referer de URL van de sites die u op een bepaald moment heeft bezocht en de al eerder geaccepteerde cookies. Indien u bovendien bij Facebook bent ingelogd, verschijnt in het browserscherm uw session ID. Daardoor heeft Facebook de mogelijkheid om de opgeroepen site aan een concrete persoon te koppelen en bewegings- en surfprofielen aan te maken. Diegene die niet bij Facebook is ingelogd, stuurt eveneens gegevens aan Facebook. Bovendien plaatst Facebook een cookie met een geldigheid van twee jaar en met een duidelijke identificatie, die door de browser bij elke verbinding met een Facebook-server wordt meegestuurd. De identificatie kan Facebook – bijvoorbeeld bij latere aanmelding – weer naar een persoon herleiden.

Indien u deze herleiding niet wenst, kunt u in uw browserinstellingen de functie „cookies van externe aanbieders blokkeren“ kiezen. In dat geval stuurt de browser, indien de site contents van externe aanbieders bevat, geen cookies aan de server. Wij maken u erop attent dat door deze instelling behalve de like-toets eventueel ook andere site-overkoepelende functies niet meer functioneren. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.

6.4. Web Analyse Tools

Om ons aanbod telkens te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde analytics-technologieën. Wij gebruiken daarvoor de diensten van Google Analytics, Google AdWords (remarketing), Branch.io, Firebase, Custom Audience for Webseite en Crahlytics.

Concreet:

6.4.1. Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). eGym gebruikt de Google Analytics functionaliteit “User ID” op alle platforms van de eGym website/ mobiele website, de krachttoestellen, de eGym Fitness App en de Trainer App om pseudonieme informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Dat gebeurt zowel lokaal als ook globaal en stelt ons in staat om de eGym diensten te analyseren en te verbeteren. In detail:

eGym websites / mobile website

Google Analytics gebruikt “cookies”, dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van ons aanbod door Google mogelijk maakt. De door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics uitgebreid is met de code “gat._anonymizeIp();“, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom op ons initiatief door Google enkel en alleen in verkorte vorm geregistreerd. In geval van activering van de IP-masking op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die zich aangesloten hebben bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar verkort. Google zal de genoemde informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapportages over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en het internet gekoppelde diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Verzending van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de opgedragen gegevensverwerking plaats. In geen geval zal Google uw gegevens aan andere door Google geregistreerde gegevens koppelen. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Nadere informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

eGym apps:

Gegevens over het gebruik van de app worden verzameld bij het downloaden, het installeren en het gebruik van de app op een mobiel apparaat. Dit betreft de volgende gegevens: gegevens over het toestel, geografische gegevens (als dit op het mobiele apparaat is ingesteld) of het besturingssysteem van het apparaat (iOS, Android) alsmede geaggregeerde gegevens over het gebruik van de app. Een identificatiesleutel maakt het mogelijk om individuele gebruikers van de app te herkennen. De inloggegevens van gebruikers worden niet opgeslagen of verwerkt. De analyse van het gebruik van de app stelt ons in staat om onze dienst te verbeteren, om nieuwe features te ontwikkelen en om de klantgerichtheid van eGym te optimaliseren. De mobiele gegevens die met Google Analytics worden verzameld en de identificatiesleutel worden niet gecombineerd of geassocieerd met andere gegevens van Google. Door het kiezen van de opt-out functie, die direct in de app-instellingen van het mobiele apparaat geïntegreerd is, kan men de verwerking van gegevens uitsluiten. Bij apps op mobiele apparaten van Apple (iOS besturingssysteem) kan men de opt-out functie van het gebruikersaccount vinden in de algemene app instellingen (eGym fitness app/ trainer app). Bij apps op mobiele apparaten met het besturingssysteem Android kan men de opt-out functie vinden in de profiel instellingen van de app. Wij maken u erop attent dat het kiezen voor de opt-out functie ertoe kan leiden dat niet alle functies van de app in hun hele omvang gebruikt kunnen worden.

6.4.2. Google AdWords (Remarketing)

Wij gebruiken ook de remarketing functionaliteit van de Google AdWord dienst. Google AdWords is een online advertentiedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Door het gebruik van de remarketing functionaliteit kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google Display Netwerk advertenties aanbieden (“Google advertenties” op Google of op andere websites) gebaseerd op persoonlijke interesses van die gebruikers. Dit is gebaseerd op een analyse van de interactie van de gebruiker met de website, bijvoorbeeld een voorkeur voor bepaalde diensten of aanbiedingen, om zo de gebruiker na het verlaten van de website advertenties te kunnen aanbieden in lijn met persoonlijke interesses. Hiervoor plaatst Google een nummer, ook bekend als “cookie”, in de webbrowser van gebruikers die diensten van Google gebruiken of websites bezoeken binnen het Google Display Netwerk. Deze bezoeken worden in de cookie opgeslagen. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de USA en wordt daar opgeslagen. Wij maken u erop attent dat Google AdWords (remarketing) op deze website uitgebreid is met de code “gat._anonymizelp();” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (IP-masking). Op ons initiatief wordt uw IP-adres daarom door Google alleen in afgekorte vorm verzameld. Als u IP-anonymisering heeft geactiveerd op deze website, dan wordt het IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of een andere lidstaat van de Europese Economische Zone en pas dan verzonden naar de Verenigde Staten. Slechts in bijzondere gevallen zal het hele IP adres aan een server van Google in de Verenigde Staten worden verzenden en daar worden afgekort.

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen; wij maken u erop attent dat dit ertoe kan leiden dat u niet alle functies van de website in hun volle omvang zal kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u in uw webbrowser op interesses gebaseerde advertenties deactiveren op Google en ook op interesses gebaseerde Google-advertenties op andere websites (binnen het Google Display Netwerk) door u af te melden op www.google.nl/settings/ads (en daar te klikken op “afmelden”). U kunt ook kiezen voor een opt-out van op interesses gebaseerde advertenties op http://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/. Voor deze opt-out moet u een opt-out cookie opslaan op uw computer.
http://info.yahoo.com/privacy/us/analytics/details.html.

6.4.3. Branch.io

Om het beheer van de gebruikers te verbeteren, maakt eGym gebruik van Branch.io, een service van Branch Metrics, Inc. in 2443 Ash Street, Palo Alto, CA 94306, USA. Hierdoor is het mogelijk om de interactie van de gebruikers met eGym producten te vergemakkelijken, door links in e-mailberichten aan hun doel aan te passen. Indien u bijvoorbeeld gebruik wenst te maken van de eGym fitness app, maar u heeft deze nog niet op uw smartphone geïnstalleerd, biedt Branch.io u de mogelijkheid om doorgestuurd te worden naar de store van de betreffende aanbieder van het smartphone-besturingssysteem.

Daartoe wordt door Branch.io een gebruikerspecifieke hyperlink aangemaakt, die eGym gebruikt voor berichten aan de gebruikers. Om de verbetering van het beheer van de gebruikers veilig te stellen, worden door Branch.io de navolgende gegevens geregistreerd: besturingssysteem en de versie, tijdstempel, API-code (identificatiecode van de toepassing), versie van de toepassing, toestelmodel, merk toestel en identificatienummer van het toestel, iOS identificatiecode voor Advertising, iOS identificatiecode voor Vendoren, Android identificatiecode voor Advertising, IP-adres en netwerkstatus. Deze gegevens, met name het IP-adres, worden hierbij uitsluitend gebruikt om een link met eGym producten te maken en uitsluitend voor een beperkte periode. Hierbij wordt door Branch.io eventueel gebruik gemaakt van cookies. Voor de omgang met cookies en hoe die geblokkeerd of gewist kunnen worden, wordt verwezen naar 6.2 van de eGym-privacyverklarig. U kunt op de hierna vermelde site bezwaar maken tegen de registratie van de gegevens door Branch.io: https://app.link/optout. Voor verdere informatie over privacybescherming door Branch.io zie https://branch.io/policies/#privacy.

6.4.4. Firebase

Firebase is een ontwikkelingsplatform voor mobiel- en webtoepassingen, die in 2011 door Firebase, Inc. in San Francisco, USA werd ontwikkeld en die in 2014 door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) werd gekocht.

eGym maakt gebruik van Firebase in zijn fitness app en trainer app, doordat het gebruikersgedrag binnen de app geanalyseerd wordt. Hierbij worden anonieme activiteitgegevens zoals scrollen of gebruikerinteracties verzameld en opgeslagen. In het kader van deze dienst worden enkel geanonimiseerde gegevens opgeslagen en wordt hieraan niet de daadwerkelijke gebruikersnaam gekoppeld Bij iOS toestellen kunt u de registratie van anonieme gegevens in de instellingen onder de menutab fitness app deactiveren. Bij Android toestellen kiest u hiervoor in uw browserinstellingen de incognitomodus. Voor verdere informatie over Firebase zie: https://firebase.google.com/support/faq/ en over de gegevensbescherming zie: https://www.google.com/policies/privacy/.

6.4.5. Custom Audience from Website

Custom Audiences from Website is een marketingmethode van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, waarmee doelgericht reclame-uitingen voor eigen klanten of geïnteresseerden op Facebook kunnen worden gepubliceerd. eGym heeft op de site Studiosuche.de en op http://campaign.egym.de/next een zogenaamd “Facebook pixel” opgenomen om vast te stellen, welke leden de website hebben bezocht. eGym toont alleen aan die leden de eigen reclame. Bij een “Facebook pixel” gaat het om een JavaScript-code voor de websites, waarmee automatisch doelgroepen voor websitebezoekers worden aangemaakt, met wie opnieuw contact zal worden opgenomen. Daartoe worden e-mailadressen of telefoonnummers geüpload op de Facebook-server. De informatie wordt hierbij via de SHA256-procedure gecodeerd en vervolgens door Facebook vergeleken, om zo gerichte reclame-uitingen te kunnen publiceren.

Om deze procedure mogelijk te maken, wordt uw nadrukkelijk toestemming gevraagd. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat de van u verkregen gegevens door Facebook worden verwerkt en gaat u akkoord met de eerder omschreven wijze van gegevensverwerking en met het vermelde doel van deze gegevensverwerking.

U kunt de publicatie van de reclame op elk moment tegengaan. Hiervoor klikt u bij een concrete reclame-uiting op de afmeldingslink (“Waarom krijg ik deze reclame te zien?“). Door op deze link te klikken kunt u dus direct ervoor zorgen dat deze reclame niet meer wordt getoond. Bovendien kunt u de functie “Alles van deze adverteerder verbergen” kiezen.

Voor verdere informatie over de service zie: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885/?helpref=hc_fnav.

6.4.6. Crashlytics

Daarnaast maakt eGym voor zijn smartphone-applicaties gebruik van Crashlytics,een dienst van Twitter Inc., gevestigd aan 1355 Market Street, Suite 900 in San Francisco, CA 94103, in de Verenigde Staten. Deze dienst ondersteunt de verbetering en de correctie van fouten van de applicaties door anonieme gebruikersgegevens op te vangen en op te slaan. Meer informatie over deze diensten vindt u via https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

6.4.7. Google Maps API

Studiosuche.de maakt gebruik van Google Maps API, een kaartendienst van Google Inc. (“Google”), waarmee een interactieve kaard wordt afgebeeld. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd aan een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen.

Google zal de via Analytics & Maps verkregen informatie eventueel aan derden ter beschikking stellen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. Desondanks bestaat technisch de mogelijkheid dat Google op basis van de verkregen gegevens een identificatie, althans van de afzonderlijke gebruikers, kan uitvoeren. Het is mogelijk dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen door gebruikers van de website van Google voor andere doeleinden kunnen worden verwerkt, waarop wij geen invloed hebben en ook geen invloed kunnen hebben. De gegevens worden daartoe naar de VS doorgestuurd.

U heeft de mogelijkheid om de service Google Maps eenvoudig te deactiveren en om op die manier de gegevenstransfer aan Google te voorkomen: daartoe deactiveert u JavaScript in uw browser. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval niet meer van de kaartfunctie gebruik kunt maken.

Door gebruik te maken van deze website en door de JavaScript-functie niet te deactiveren, verklaart u nadrukkelijk, op de hoogte zijnde van de privacyrechtelijke situatie en gaat u bovendien ermee akkoord dat de ten aanzien van u verworven gegevens door Google op de boven vermelde wijze en voor bovenvermeld doel worden verwerkt.

7. Instemming en recht op bezwaar

Voor zover wij gegevens voor een doel gebruiken dat volgens wettelijke bepalingen uw instemming vereist, zullen wij u altijd om uw uitdrukkelijke instemming vragen en uw instemming schriftelijk vastleggen.

Wij maken u erop attent dat u een door u verleende toestemming op elk moment kunt herroepen.

Om een verleende toestemming te herroepen of om een bezwaar in te dienen, is een eenvoudige mededeling aan ons voldoende. Deze herroeping laat onverlet de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot dan toe op basis van de tot dan toe verleende toestemming werden uitgevoerd.

8. Duur van de opslag

Wij hanteren het principe dat het opvragen van gegevens zo veel mogelijk moet worden voorkomen en dat een zuinige omgang met de gegevens moet worden nagestreefd. Uw persoonsgegevens worden daarom door ons slechts zo lang opgeslagen als dit nodig is om de door u gewenste c.q. bestelde diensten te kunnen aanbieden (zie hiervoor de in paragraaf 5 vermelde diensten en het gebruiksdoel), dus over het algemeen zo lang als er sprake is van een contractrelatie met u en/of zolang als u ons hiervoor toestemming heeft verleend.

Nadat er geen sprake meer is van het doel van de gegevensverwerking of nadat de contractrelatie werd beëindigd/opgezegd of nadat u uw toestemming heeft herroepen, worden de betreffende gegevens door eGym geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag is vereist vanwege wettelijke bewaarplichten waaraan wij moeten voldoen (bijvoorbeeld volgens de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek).

9. Verplichting tot beschikbaarstelling van persoonsgegevens

Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de door u gewenste diensten (zie hiervoor ook de beschrijving van de betreffende dienstverlening in paragraaf 5) is het vereist dat u de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt zoals vermeld in artikel 5.1, zodat wij onze contractuele verplichtingen kunnen nakomen c.q. zodat wij u de gewenste diensten kunnen aanbieden.

De verstrekking van gegevens, die niet absoluut noodzakelijk zijn om het betreffende contract met u te kunnen aangaan c.q. om de door u gewenste diensten te kunnen leveren, gebeurt op vrijwillige basis. Deze gegevens zijn voor u herkenbaar, omdat bij het betreffende invoerveld “optioneel” wordt vermeld.

Indien de gegevens die voor de totstandkoming van het contract c.q. voor de levering van de door u gewenste diensten noodzakelijk zijn, niet worden verstrekt, kan dit ertoe leiden dat wij de betreffende contractueel overeengekomen dienst niet of niet zoals vastgelegd in het contract kunnen aanbieden.

10. Ontvanger

Ontvanger volgens art. 13 lid 1 e) AVG kan elke natuurlijke of juridische persoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie zijn, aan wie de persoonsgegevens bekend worden gemaakt. In het kader van de orderverwerking worden door eGym de persoonsgegevens aan de volgende ondernemingen, die betrokken zijn bij de orderverwerking, toegestuurd:

Order-verwerker Adres/land Aangeboden dienstverlening Details
Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenua North, Seattle, Washington 98109-5210, USA (Region: Irland) AWS biedt in het kader van de cloud computing-service gegevensverwerkings- en opslagdiensten aan. De verwerking en opslag van de betreffende gegevens gebeurt uitsluitend in het computercentra binnen de EER
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland eGym maakt gebruik van de diensten van het Google Cloud platform voor de opslag en verwerking van klantgegevens en voor de exploitatie van eGym Cloud. De verwerking en opslag van de betreffende gegevens gebeurt uitsluitend in computercentra binnen de EER

11. Geen beschikbaarstelling in derde landen cf. art. 44 e.v. AVG

Alle servers, waarop eGym klantgegevens van eGym GmbH opslaat, bevinden zich binnen de Europese Unie / de Europese Economische Ruimte (EER).

12. Rechten van de betreffende persoon/recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie

Onderstaand informeren wij u over uw wettelijke rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Volgens de bepalingen van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • het recht op informatie van de kant van eGym, in hoeverre persoonsgegevens van u worden verwerkt en, indien ja, informatie betreffende het doel van de verwerking en de categorieën van persoonsgegevens, die worden verwerkt evenals informatie over de ontvangers/de categorieën van ontvangers, de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens, of er een geautomatiseerde besluitvorming bestaat en of er een recht bestaat op correctie, wissen of beperking van de verwerking en in hoeverre u het recht heeft om bij een toezichthoudende instantie bezwaar in te dienen (art. 16 AVG).
 • het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens omtrent uw persoon (art. 16 AVG)
 • het recht om te verlangen dat uw persoonsgegevens per direct worden gewist, wanneer deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze werden opgevraagd of op andere wijze werden verwerkt; nadat u uw toestemming heeft herroepen en er geen andere rechtsgrondslag meer bestaat voor de verwerking van uw gegevens; indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens; indien de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt; indien het wissen van de gegevens vereist is om aan een juridische verplichting volgens de wetgeving van de Europese Unie of volgens de wetgeving van een van de lidstaten van de Europese Unie te voldoen, welke verplichting op de verantwoordelijke van toepassing is en indien geen van de art. 17 lid 3 AVG vermelde redenen op de verdere verwerking/opslag van toepassing is (art. 17 AVG)
 • het recht om de beperking van de verwerking te verlangen (art. 18 AVG), wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist en wel gedurende een zodanige periode, dat wij de mogelijkheid hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren of, wanneer er sprake is van een onrechtmatige verwerking en u niet wenst dat de persoonsgegevens worden gewist maar in de plaats hiervan wenst dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt, of wanneer wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor deze werden verwerkt maar deze nodig hebben om juridische aanspraken te kunnen indienen, uit te oefenen of te verdedigen, of wanneer u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, zo lang nog niet vaststaat in hoeverre de gerechtvaardigde gronden van eGym prevaleren boven uw belangen (art. 18 AVG)
 • het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en digitaal leesbaar format te ontvangen en het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke te kunnen toesturen, voor zover de verwerking van de persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een contract en de verwerking geautomatiseerd gebeurt (art. 20 AVG).

Wij maken u bovendien erop attent dat u volgens art. 77, lid 1, AVG (onverminderd een nog anderszins bestaand bestuursrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel) het recht heeft om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende instantie met name in de lidstaat van de Europese Unie waarin u woonachtig bent, waarin u werkzaam bent of waarin zich de plaats van de vermoedelijke overtreding bevindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens onrechtmatig is.

13. Ontbreken van een geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken u erop attent dat u in verband met het gebruik van de eGym-diensten en de gebruikmaking van onze diensten niet onderworpen zult worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering -, dat vervolgens opzichte van u rechtsgeldig zou of dat anderszins aanzienlijke beperkingen voor u tot gevolg zou hebben.

Versie: november 2017Privacy-instellingen